Magie

Wat voel je bij het woord magie? Aantrekking, afkeer, twijfel?  Het is maar hoe je ervaring is (geweest) met iets wat met magie bestempeld is of was.

Over het algemeen wordt magie gezien als iets dat buiten de werkelijkheid staat. Maar als je je afvraagt wat de werkelijkheid werkelijk inhoudt, krijgt deze zelfs een tikje magie met zich mee.

Want als alleen dat wat we kunnen ontvangen met onze zintuigen werkelijkheid zou zijn, maar we weten dat jouw ontvangst niet gelijk is aan de mijne, waar blijven we dan met onze werkelijkheid?

Het rood dat jij ziet in een klaproos kan anders zijn dan het rood dat ik zie met mijn ogen. Wie ziet de waarheid? Wie kent de werkelijkheid? Je zou zelfs bijna kunnen zeggen dat daar een soort toverkracht in werking treedt. Want we kunnen het er wel over eens zijn dat jouw ontvangst even bijzonder is als de mijne. Al beschouwen we het als heel normaal dat we een klaproos kunnen aanschouwen.

Lieve lezer, het is een wonder! En waar ligt dan de grens tussen werkelijkheid en magie? In het boek van Greetje en haar dochters waar ik en inmiddels ook mijn buurvrouw schrijfster aan mee mag werken draait alles om magie. En we weten met alle medewerkers tezamen, dat het de magie is die ons draagt naar de werkelijkheid dat een boek gaat heten. Ik houd u op de hoogte!

foto : Lena

foto : Greetje

Magic

How do you feel when you hear the word magic? Attraction, aversion, doubt? It depends on how your experience is (was) with something that is or was labeled with magic.

 

In general, magic is seen as something outside of reality. But if you wonder what reality really means, it even gets a touch of magic itself.

 

For if only what we can receive with our senses were real, but we know that your reception is not equal to mine, where are we with our reality?

 

The red you see in a poppy may be different from the red I see with my eyes. Who sees the truth? Who knows reality? You could almost say that some kind of magic works there. Because we can agree that your reception is as special as mine. Although we consider it quite normal that we can see a poppy.

 

Dear reader, it's a miracle! And where is the boundary between reality and magic? In the book by Greetje and her daughters that I and now also my neighbor writer can work on, everything revolves around magic. And we know with all the collaborators together, that it is the magic that carries us to the reality that a book is going to be called. I will keep you informed!